فروشگاه ورکشاپ‌های دنیا گرایلی

تخفیف ویژه ماه دوم ورکشاپ های “پول کوانتومی” و “فرمان از تو اطاعت از جهان” . فرصت استفاده از تخفیف تا ساعت ۱۲ نیمه شب ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱تمدید شد.