فروشگاه ورکشاپ‌های دنیا گرایلی

شروع تخفیف ویژه ماه سوم ورکشاپ های “پول کوانتومی” و “فرمان از تو اطاعت از جهان” . فرصت استفاده از تخفیف تا ساعت ۱۲ نیمه شب ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۰ است.