فروشگاه ورکشاپ‌های دنیا گرایلی

شروع تخفیف ویژه ماه دوم ورکشاپ های “پول کوانتومی” و “فرمان از تو اطاعت از جهان” . فرصت استفاده از تخفیف تا ساعت ۱۲ نیمه شب ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ می باشد.