گشتی در اطراف ازمیر

بیاید تصمیم‌بگیریم از این به بعد
هر جا میریم فقط رو ‌زیباییها تمرکز‌ کنیم‌
هر چند جزیی
هر چند تکراری