کتاب صوتی چگونه بخواهید، چگونه برسید

بیش از صدها جلد کتاب در زندگیم‌خوانده ام. در زمینه موفقیت .روابط .پول‌ .خودشناسی خداشناسی. سفر به درون. سفر به ماورا و موضوعاتی از این دست.

اما به جرات میگویم هیچ‌ کتابی تا به امروز ندیدم و‌نخواندم‌ که مثل‌ این کتاب در خط به خطش قوانین به وضوح به چشم بخوردند .حتی دیگر کتابهای استر و جری و آبراهام‌ هیکس اینقدر عمیق روی‌من تاثیر نگذاشتند.

🌸🌸🌸

آبراهام از دنیای ماورا با استر هیکس ارتباط ذهنی دارد و آگاهیها و‌درسهایی را برای سفر زمینی در اختیار اون و‌مخاطبانش میگذارد.

وین دایر یکی از منتورهای موفقیت دنیاست با چندین جلد کتاب پر فروش و سمینارها و ورکشاپهای بینظیر در کشورهای مختلف.

این‌کتاب، رویارویی آبراهام و ‌وِین و سوال و‌جوابهای فوق العاده ایست که بین آنها رد و بدل میشود.

قطع به یقین ‌کسی از شما شنوندگان نیست که‌ در گوشه ای یا خطی یا سوال و‌جوابی در این‌ کتاب خودش را پیدا نکند.

🌸🌸🌸

انرژی آبراهام از طریق استر هیکس به کلام تبدیل میشود و گاهی پیدا کردن لغات زمینی برای آنها سخت است و بعد از ترجمه به فارسی این پیچیدگی به مراتب بیشتر هم شده، در نتیجه من تمام سعیم را کردم تا چه در لحن خواندن و چه با تغییراتی در نوشته بتوانم نیروی جادویی و بار مفهومی‌ کلمات این‌کتاب را راحتتر به شما منتقل کنم.

امیدوارم مثل من که اخیرا برای ششمین‌ بار کتاب را تمام کرده ام‌ و معتاد این نثر الهام بخش و تاثیر گذار هستم، ارتباط عمیق ذهنی با آن برقرار کنید .

با احترام‌
دنیا.