Goli:

سالهاپیش من جایی کار میکردم که از هر فرد قبض شهریه اش رو میگرفتم و در نهایت در آخر ماه تحویل مدیر میدادم و بابت قبضها پول دریافت میکردم .از فیلم راز یادت گرفته بودم نوشتم چک جادویی رو . من رو قبض ها امتحان کردم و هر قبضی که میگرفتم زیرش مینوشتم خدا رو شکر یه شکلک لبخند میکشیدم .باور کردنی نبود به قدر اون سال من قبض جمع کردم و آنقدر حقوق بالایی بدست اوردم که همه حیرت کرده بودن جالبه که اون پول هنوز که هنوزه در زندگیم هست و برکت داره

پاسخی بگذارید