Farideh:

زندگی یعنی رهایی
زندگی یعنی شادی
زندگی کوچه ای بن بست نمیتواند باشد
زندگی یعنی چشمهای تو که برق میزند از شادی
زندگی یعنی صدای خنده های وقت و بی وقت تو
زندگی نمی تواند تکرار تنهایی باشد نه
زندگی عشق ورزیدن میخواهد
عاشقی میطلبد
زندگی یک کوچه خلوت نیست
زندگی دریاست
همان دریای سبز آبی بوم نقاشیم
زندگی نمیتواند سکوت زنی باشد که تنهاییش را از همه می دزد
زندگی درخت است
درختی با هزاران ریشه در زمین
زندگی بودن است
نبودن را که همه می دانند
F.B

دیدگاهتان را بنویسید