منصوره:

سلام به دنیای عزیزوهمه دوستان،یک سال بیشتربودکه ازخودم راضی نبودم،یه ادم غرغرو،بشدت عصبی ازدرون نااروم بودومدام دارحال فکرای منفی همه ایناباعث شدکه لذت نبرم اززندگی وقتی مطالب انگیزشی رومیخوندم تصمیم میگرفتم که تعقیرکنم ولی تبلی نمیراشت ۶ماه هست که باهات اشناشدم وبزرگترین معجزه زندگیم بودی وبقول خودت شایدازمدتهابوداین فرکانس روفرستاده بودم که میخواستم تعقیرکنم وخلاص بشم ازاین خشم درونم ،این روزا خیلی خوبم اینکه دیگه فکرای منفی نمیادتوذهنم ونجواهای ذهنیم شده تکرارحرفای تو،اینکه توکنترل خشمم وعصبانیتم خیلی تعقیرکردم صبح هاباانرژی بیدارمیشم ومهمترینش نزدیک شدنم به خدا منبع انرژی که چندسالی بوددورشده بودم،بخشیدن خودم وادم هایی که ازشون کینه داشتم میدونم اول راهم ولی همه اینهابرام نشونه های بینهایت بزرگه وبازم خداروشکرمیکنم برای اشنایی باتوکه بی شک قشنگ ترین اتفاق زندگیم هستی

پاسخی بگذارید